تاریخ نظریه : 1398/08/14
شماره نظریه: 7/98/1159

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول،  حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای  صدور  حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

 

مطلب مرتبط :  مادام که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود