تاریخ نظریه : 1398/08/11
شماره نظریه: 7/98/1017


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

در فرض سؤال که زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت در امر طلاق تقدیم می­نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت طلاق توافقی موافقت می­نمایند، نظر به این­که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می­شود، بنابراین، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد نمود.

مطلب مرتبط :  در طلاق خلع آنچه که از سوی زوجه در قبال طلاق به زوج بذل می­­گردد، می­تواند غیر از مهریه هم باشد