تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۸۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

چنان­چه مرد متأهلی بدون اخذ اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید و هر یک از آنان با توجه به مفاد مواد ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه­ های قبلی مرد متأهل، به عنوان خوانده یا خواندگان در دادخواست قید گردند.