تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

نظر به اینکه دریافت کمک هزینه ازدواج موضوع بند دوم ماده ۷ قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده­ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ امتیازی است که به شخص کارمند (مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و متوفی) داده شده است که حسب مورد و فقط برای یک بار در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان ایشان پرداخت می­شود، بنابراین دریافت کمک هزینه مزبور توسط فرزندی که خود از اشخاص یاد شده می­باشد (کارمند است)، مانع از دریافت کمک هزینه مزبور توسط ولی وی از اداره متبوع نمی­باشد.