عنوان: شرط احراز نشوز زوجه

پیام: صدور حکم مبنی بر تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم درخواست صدور اجرائیه نماید تا عملاً معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر.


مستندات: ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۵۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ح.ذ. فرزند ش. به طرفیت م.پ. فرزند ر. به خواسته تمکین. با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه، وجود علقه زوجت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات زوجین در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه ۱۸/۶/۹۱، به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد از جمله تکلیف زوجه، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می کند، الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده و یا حضور در منزل مشترک زناشوئی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد و خوانده با حضور در دادگاه، دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین وی از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده و عدم تمکین زوجه با توجه به اظهاراتش در دادگاه، به نظر این دادگاه ثابت [است]؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفاء وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد۳۳۰، ۳۳۴، ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۹۶۹ ـ ۲۶/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده ۲ که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی کافی برای اثبات نشوز زن نمی باشد، بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد. چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می تواند از دادگاه مطالبه نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 معنوی ـ مدنی