هر طفلی که از پدر و مادر ایرانی متولد می‌شود ایرانی بوده و ثبت احوال مکلف به صدور سند سجلی برای وی می‌باشد

عنوان: هر طفلی که از پدر و مادر ایرانی متولد می‌شود ایرانی بوده و ثبت احوال مکلف به صدور سند سجلی برای وی می‌باشد

پیام: هر طفلی که از پدر و مادر ایرانی متولد می شود ایرانی بوده و ثبت احوال مکلف به صدور سند سجلی برای وی می باشد هر چند که یکی از اولیاء وی نسبت به ارایه سند سجلی خود اقدام ننماید.


مستندات: مواد ۱ و ۳ و ۵ قانون ثبت احوال

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۳۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای الف.د. به وکالت از خانم م.ص. فرزند ص. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام خوانده به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان به نام م. با تاریخ تولد ۲۹/۲/۱۳۸۸ با نام مادر م.ص. به شماره شناسنامه ۸۳۹۱ و با نام پدر ر.ع. فرزند ع. می باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است موکلش با عقد عادی به عقد آقای ر.ع. درآمده است و ازدواج نموده و حاصل ازدواج فرزند پسری به نام م. می باشد و بعد از باردار شدن خواهان، زوج زندگی را ترک نموده است و سپس خواهان اقدام به طرح دعوی ثبت رسمی واقعه نکاح دائم و اثبات نسب فرزند مشترک در دادگاه خانواده نموده است که در این خصوص رأی صادر شده است و از طرفی فرزند مشترک مذکور دارای ناراحتی قلبی است و یک بار نیز عمل شده است و به لحاظ عدم وجود سند سجلی امکان بیمه وی میسور نیست و بدین شرح خواستار صدور حکم شده است خوانده دعوی با تقدیم لایحه¬ای اظهار نموده است که مشخصات دقیق پدر طفل از قبیل نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و تاریخ تولد و محل صدور و محل تولد مشخص نیست و چنانچه اعلام شود نسبت به صدور شناسنامه برای طفل اقدام خواهد شد. خواهان نیز اعلام نموده است که شوهرش کلیه مدارک را برداشته و زندگی مشترک را ترک نموده و کپی شناسنامه وی را ندارد و با توجه به اینکه هر طفلی که در ایران از پدر و مادر ایرانی متولد می شود ایرانی بوده و ثبت احوال مکلف به صدور سند سجلی برای وی می باشد هر چند که یکی از اولیاء وی نسبت به ارایه سند سجلی خود اقدام ننماید فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۳ و ۵ قانون ثبت احوال حکم بر محکومیت و الزام خوانده به صدور سند سجلی برای فرزند خواهان با نام و مشخصات م.ع. با تاریخ تولد ۲۹/۲/۱۳۸۸و با نام مادر م.ص. فرزند ص. با شماره شناسنامه ۸۳۹۱ و با نام پدر ر.ع. فرزند ع. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت م.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ مورخه ۲۳/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به صدور سند سجلی بنام م.ع. با مشخصات تجدیدنظرخوانده و ر.ع. با تاریخ تولد ۲۹/۲/۸۸ (م.ع.) صادر گردیده است نظر به صدور حکم اثبات نسبت در اجرای دادنامه شماره ۹۰/۱۷۳۲ مورخه ۹/۹/۹۰ صادره از شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی تهران با در نظر گرفتن اثبات نسب دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ارکان دادرسی صحیحاً صادر گردیده و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حسینی – احمدی