عنوان: تأثیر زوجیت در تحقق بزه خیانت‌درامانت

پیام: رابطه زوجیت مانع از تحقق بزه خیانت درامانت نیست.


مستندات: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۷۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت سرکار خانم ز. علیه آقای ع.، با معرفی کفیل آزاد، دایر بر خیانت درامانت، موضوع بیست میلیون تومان وجه نقد؛ مخلص شکایت شاکیه بدین نحو است که شاکیه و متهم زن و شوهر می باشند که علی الظاهر شاکیه در اثر تصادف از ناحیه چشم راست به شدت مصدوم می گردد (که حسب مشهودات این جانب پوستی روی چشم راست وی را پوشانده است که کمی از شبکیه و سفید و سیاهی چشم مشهود است) پس از طرح شکایت و اخذ دیه ظاهراً ۲۰ میلیون تومان به شوهرش می دهد تا یک منزلی به نام وی خریداری کند و سرمایه ای برای آن ها باشد ولی متهم با این وجه ظاهراً برای خود منزلی خریداری می نماید که تصویر مبایعه نامه ۲۱/۰۷/۹۱ پیوست است. شاکیه به وی مراجعه ولی شوهرش تمکین نکرده و ابتدائاً و متعاقباً پس از طرح دعوی هم مدعی است که این مبلغ را با توجه به خرج و مخارجی که در حین درمان وی لازم بوده هزینه کرده است و طلب خود را دریافت نموده. حال با توجه به شرح ماوقع و شکایت بی شائبه شاکیه و لوایح تقدیمی وکلای محترم ایشان و شهادت شهود به صورت انفرادی که دو شاهد مراتب امانی بودن وجه را عیناً جهت خرید منزل برای شاکیه توضیح داده و شاهد سوم هم با اطمینان از شنیده ها شهادت داده و مواجهه حضوری بین طرفین و شهود طی صورت جلسه مورخه ۰۷/۱۲/۹۱ معاونت دادسرای عمومی و انقلاب و نحوه دفاعیات متهم که اصل اخذ وجه را قبول داشته ولی اعلام کرده است برای پرداخت قرض هزینه هایی بوده که برای مداوای وی مصروف گردیده بود و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تحت شماره ۶۶۰۱۰۲۴۰۸ تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است. لهذا مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نامبرده را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. به طرفیت خانم ز. از دادنامه شماره ۸۰۰۶۷۷ مورخه ۲۵/۰۴/۹۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان ملارد در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور آقای ع. به اتهام خیانت درامانت حسب مواد استنادی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و شکایت شاکیه و شهادت شهود و اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر پذیرش و قبول اصل دریافت وجه و مدافعات بلا وجه وی بزهکاری محرز است و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری به تجویز تبصره دو از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس را به جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال تبدیل نموده و درنهایت وفق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی