تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شماره نظریه: ۲۳۳۸/۹۵/۷
استعلام:
مطابق بند ۹ از شرایط دوازده گانه عقد نامه محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد از شرایط درخواست طلاق از ناحیه زوجه شناخته شده است سؤال: چنانچه شخصی محکوم به تحمل فی المثل شش ماه حبس تعزیری شده و در اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی کل مجازات فوق و یا چهار ماه از آن معلق شده است آیا در فرض سوال زوجه حق درخواست طلاق به استناد اجرای مجازات دارد و یا اینکه مجازات تعلیقی اجرا شده محسوب نمی شود؟/


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با محکومیت زوج به مجازات تعزیری در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد، بند ۹ از شرایط ۱۲گانه سند نکاحیه، تحقق یافته و برطرف شدن موجبات اجرای رأی مزبور به لحاظ معلق شدن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات، موجب سقوط حق زوجه در اعمال وکالت برای اخذ طلاق به لحاظ تحقق شرط سند نکاحیه نخواهد بود./