تاریخ نظریه : ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۴/۱۶۵

استعلام: آيا زن مي تواند بدون گذشت از حق و حقوقش دادخواست طلاق بدهد و آيا مهريه اجرت المثل نفقه ايام عده و نحله به وي تعلق مي گيرد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:


طبق مواد ۱۲ و بعد قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه نيز مي­تواند دادخواست طلاق به جهات شرعي و قانوني به دادگاه تقديم نمايد و طبق ماده ۲۹ اين قانون چنانچه بتواند حكم طلاق اخذ نموده و به مرحله اجرا برسد، مي­تواند بدون صرف­نظر كردن از مهريه و جهيزيه و اجرت المثل، رأي طلاق را اجرا و پس از آن براي مطالبه حقوق مذكور از طريق اجراي احكام اقدام نمايد. ولي در طلاق خلع، نفقه ايام عده به زوجه تعلق نمي­گيرد. نحله نيز در مواردي كه زوجه متقاضي طلاق است به وي تعلق  نمي­گيرد.