عنوان: تخریب جهیزیه زوجه توسط زوج

پیام: تخریب جهیزیه ی زوجه توسط زوج حین دعوای خانوادگی به لحاظ فقدان عنصر معنوی مصداق بزه تخریب محسوب نمی شود.


مستندات: ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۸۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۲۳
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. ع. فرزند الف. متولد ۱۳۵۹ فعلاً آزاد به قید کفالت دایر بر تخریب اموال شاکی خانم م. ک. فرزند الف. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی ، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین در مرحله تحقیقات و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا وعدم حضور و دفاع مؤثر متهم علی رغم ابلاغ اخطاریه به وی اتهام وارده به ایشان محرز بوده لذا مستنداً به ماده ۶۷۷ ق.م.اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۱۷و۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم یادشده به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد.و در خصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر توهین نسبت به خانم م.ک. با توجه به انکار متهم در مرحله تحقیقات و اظهارات شاهد منفرد که بستگان شاکی می باشد به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم از بزه انتسابی مزبور صادر و اعلام می گردد.رأی اصداری غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی پیشوا- شاهبداغی

رأی دادگاه
در خصوص واخواهی واخواه آقای الف. ع. فرزندالف. نسبت به دادنامه شماره۹۳۰۵۱۷ ، اصداری از این دادگاه که به موجب آن واخواه به اتهام تخریب اموال خانم م. ک. به تحمل حبس محکومیت حاصل نموده ، دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و مفاد لایحه واخواهی وی و همچنین دلایل اثبات اتهامی واخواه مذکور در دادنامه واخواسته از آنجائی که دلیلی که حکایت از بی اعتباری و مالاً نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده و رأی واخواسته نیز با رعایت تشریفات قانونی اصدار گردیده لذا دادگاه مستنداً به مفاد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی پیشوا – شاهبداغی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای الف. ع. فرزند الف. از دادنامه شماره ۶۰۰۵۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳ و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱ پیشوا که به موجب آن مشارالیه به دلیل تخریب به تحمل حبس محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا محتویات پرونده حاکی از این است که در اثر عصبانیت آقای ع. که براثر اختلاف با همسرش ایجاد شده است برخی از لوازم مورداستفاده در زندگی مشترک تخریب شده است که این امر به منزله تخریب اموال دیگری نیست . به عبارت دیگر تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی گردد اگر در اثر عصبانیت زن برخی از لوازم زندگی مشترک که توسط مرد خریده شده است تخریب شود و یا چنانچه مشابه پرونده حاضر وقوع یابد یعنی در اثر عصبانیت مرد برخی از لوازم زندگی آن ها که اتفاقاً” جهیزیه زن بوده است ، تخریب شود ، خصوص مورد از مصادیق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود زیرا در وضعیت به وجود آمده عنصر روانی وجود ندارد لذا به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای الف. ع. صادر می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
محمد علی زاده اشکلک – صادقی