عنوان: شرایط بزه ترک انفاق

پیام: در دعوای ترک انفاق اصل بر عدم پرداخت نفقه است.


مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970222301536
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/23
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای پ.ج. فرزند د. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت شاکی خانم ز.الف.؛ با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و مدارک و مستندات ابرازی و این که متهم دلیلی برای عدم تمکین شاکی و پرداخت نفقه ابراز ننموده است و در بزه ترک انفاق اصل بر عدم پرداخت است مگر این که به دلیلی پرداخت آن برای دادگاه احراز شود و در این پرونده هیچ گونه و قرینه ای که مؤید پرداخت باشد وجود ندارد و نظر به عدم حضور جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه دادرسی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده و به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعاده دادرسی آقای پ.ج. نسبت به دادنامه قطعی شماره 200756-92 مورخ 29/5/1392 صادره از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناظر به دادنامه شماره 00231 مورخ 28/3/92 و دادنامه غیابی 01412 مورخ 26/12/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای پ.ج. به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم ز.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است، صرف نظر از این که جرم انگاری ترک انفاق به منظور پرداخت نفقه است و از فیش های پراخت در پرونده مستفاد می گردد که پس از طرح شکایت نفقه آقای پ.ج. وجوهی را پرداخت می کرده و پاسخ استعلام به عمل آمده از شعبه 13 دادگاه خانواده اهواز نیز که دلالت بر پرداخت 000/120/4 تومان نفقه تا تاریخ 18/10/92 دارد، مؤید این معناست، نظر به این که جرم ترک انفاق نسبت به زوجه منوط به احراز تمکین زوجه است و توجهاً به این که اوراق اسناد و مدارک پرونده دلالتی بر تمکین زوجه از تاریخ 12/10/89 (تاریخ ترک منزل مشترک از سوی زوجه) ندارد، لهذا دادگاه دادنامه قطعی صدرالذکر را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد مواد 274 و 275 و 276 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون، ضمن نقض دادنامه صدرالذکر، حکم بر برائت آقای پ.ج. از اتهام ترک انفاق را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

مطلب مرتبط :  تأثیر پرداخت بعدی نفقه بر تحقق وکالت در طلاق زوجه