عنوان: وعده دروغین به عقد نکاح دائم

پیام: وعده دروغین به عقد نکاح دائم، مصداق جرم تدلیس در نکاح نمی باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222100117
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/14
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم چ.س. فرزند ش. از دادنامه شماره 701260 مورخه 12/12/91 صادره از شعبه 1032 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای و.الف. از اتهام تدلیس در امر ازدواج تبرئه گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید [و] استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

مطلب مرتبط :  درخواست فسخ نکاح به علت عدم بکارت زوجه