تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۰۱


استعلام:


زوجه جهت دریافت مهریه خود از طریق این اداره اقدام کرده است و زوج را از طریق اداره ثبت ممنوع‌الخروج کرده است. زوج به دادگاه مراجعه و نسبت به اجراییه اداره ثبت تقاضای اعسار داده و دادگاه هم مهریه زوجه را تقسیط کرده است؛ اما همچنان زوج ممنوع‌الخروج است. زوج دادخواستی مبنی بر لغو دستور ممنوع‌الخروجی صادره از اداره ثبت تقدیم کرده است.آیا دادگاه می‌تواند دستور ممنوع‌الخروجی صادره از اداره ثبت را لغو کند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

مستفاد از ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون اخیر‌الذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوع‌الخروجی متعهد سند رسمی لازم‌الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع‌الخروجی متعهد نیست.