تاریخ نظریه : 1399/11/29
شماره نظریه: 7/99/1763


استعلام:


زوج فوت کرده تنها ورثه وی زوجه است در گواهی انحصار وراثت یک چهارم ماترک برای زوجه و مابقی برای حاکم ذکر شده است ترکه وجه نقد نزد بانک است زوجه می‌خواهد مهریه خود را مطالبه کند اگر بخواهد دعوی مطالبه مهریه را مطالبه کند چه شخصی خوانده دعواست؟ در فرضی که ازدواج دائم زوجین عادی است و بعد از فوت زوج زوجه دعوای اثبات زوجیت را مطرح نماید و تنها ورثه زوجه باشد دعوای اثبات زوجیت باید به طرفین چه شخصی مطرح شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در دعاوی فرض استعلام با لحاظ مقررات فصل هشتم از قانون امور حسبی تا زمانی که ترکه تصفیه نشده باشد دعاوی مطرح شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه می‌شود و بعد از تصفیه ترکه دعاوی یاد‌شده به طرفیت دادستان اقامه می‌گردد.

مطلب مرتبط :  تعلق نصف مهریه به زوجه ی غیر مدخوله؛ فقط در صورت تحقق طلاق