تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۵۷


استعلام:


محکوم‌علیه مهریه که حکم تقسیط مهریه را دریافت کرده است، سه دانگ منزل مشاعی خود را به فروش می‌رساند و با وجه آن منزل مستقل دیگری تهیه می‌کند. الف- آیا با توجه به این‌که منزل در برهه‌ای از زمان محکومیت به وجه نقد تبدیل شده است، منزل از مستثنیات دین خارج می‌شود؟ ب- آیا ثمن منزل جزء مستثنیات دین است؟ ج- آیا منزلی که جدید تهیه شده است، جزء مستثنیات دین است؟ د- به طور کلی آیا مدیون پیش از ادای دین تهیه کند؟ توضیح این‌که محکوم‌علیه منزل دیگری ندارد و حکم مهریه در مرحله اجرا است.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با توجه به این‌که منزل مسکونی در نتیجه فروش، از مالکیت محکوم‌علیه خارج شده است، لذا بحث مستثنیات دین در مورد آن نسبت به وی منتفی است. ب- چنانچه محکوم‌علیه فاقد منزل متناسب با شأن در حالت اعسار باشد، وجه حاصل از فروش منزل که برای تهیه مسکن در نظر گرفته شده و متناسب با شأن وی در حالت اعسار باشد، مشمول مستثنیات دین است. ج- با رعایت بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل جدید جزء مستثنیات دین است. د- چنانچه تهیه و تدارک مستثنیات دین در حدود ماده ۲۴ یادشده برای شخص محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، تهیه آن پیش از ادای دین بلامانع است؛ مگر آن‌که به تشخیص مرجع قضایی مربوط، موضوع مشمول ماده ۲۵ قانون یادشده باشد.