تاریخ نظریه : 1399/07/30
شماره نظریه: 7/99/827


استعلام:


چنانچه زوجین توافق کنند در صورت انتقال رسمی املاک موروثی محکوم‌علیه که در مزایده به زوجه منتقل شده است، زوجه مابقی مهریه خود را بذل کند؛ اما لیکن زوج نتواند این املاک را به دلیل این‌که فاقد سند مالکیت و در مرحله جریان ثبتی است یا اظهارنامه ثبتی ملک پذیرفته نشده و مجهول‌المالک است، به زوجه به صورت رسمی منتقل کند، در صورت مطالبه مابقی مهریه (مهریه بذل شده) به دلیل عدم انتقال رسمی سند، آیا اجرای  احکام باید عملیات اجرایی را ادامه دهد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که پرسش از جهات مختلف دارای ابهام است، از جمله این‌که بذل در مقابل چه امری محقق شده است و این‌که آیا بذل قطعی شده است یا خیر به عبارت دیگر مشخص نیست بذل یا تعهد به بذل در معنای خاص حکم محقق شده است یا مصالحه‌ای در جریان یک پرونده محقق شده است. و نیز تعلیق انجام‌شده بر چه موضوعی استوار شده و مزایده نسبت به چه چیزی برگزار شده است و ، لذا امکان پاسخ‌گویی به پرسش تا رفع ابهام میسر نیست.

مطلب مرتبط :  ملاک پرداخت سکه به عنوان مهریه، قیمت یوم الاداء است