تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۹۹


استعلام:


دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم نسبت به سوال زیر اعلام گردد: در پرونده‌ای حکم به اعسار و تقسیط مهریه بدین صورت که ۱۴ سکه را هر پنج ماه یک سکه و مبلغ دو میلیون ریال به نرخ روز را پس از استهلاک سکه ماهانه مبلغ سه میلیون ریال صادر شده است در حین پرداخت سکه محکوم‌له حساب بانکی از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای استیفاء محکوم به را نموده است آیا وجه نقد مهریه باید به نرخ روز محاسبه و وصول شود یا تا تاریخ صدور قطعیت حکم اعسار و تقسیط مهریه.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت وجه نقد مهریه به نرخ روز (مبلغ دو میلیون ریال) پس از استهلاک بخشی دیگر مهریه (سکه) از قرار ماهی سه میلیون ریال تقسیط نموده است، تاریخ اجرای حکم (راجع به وجه نقد) ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز است و نه تاریخ صدور حکم قطعی تقسیط.