تاریخ نظریه : 1399/02/14
شماره نظریه: 7/99/72

استعلام:

با توجه به نوسانات شدید قیمت املاک و اموال در سه زمان کارشناسی مزایده و انتقال سند ملک خواهشمند است ارشاد فرمایید ملاک مستهلک شدن محکوم به قیمت سکه کدام یک از زمان‌های مذکور می باشد. توضیح این‌که در یک پرونده مطالبه مهریه محکوم‌له دو واحد آپارتمان از اموال محکوم‌علیه را معرفی نموده است و املاک در سال 1396 قبل از تورم و نوسانات قیمت املاک و اموال سال 1397 کارشناسی و درسال 1397 مزایده برگزار گردیده و در سال 1398 سند املاک منتقل شده است و با توجه به این‌که قیمت سکه در سال 1396 تاریخ کارشناسی املاک با نرخ آن در سال 1397 تاریخ برگزاری مزایده و سال 1398 تاریخ انتقال سند تفاوت فاحش داشته است و به موازات آن املاک نیز با تغییر فاحش قیمت روبرو شده است و اگر مبنا را همان قیمت کارشناسی شده در نظر بگیریم و ملاک استهلاک سکه‌ها را تاریخ برگزاری مزایده قرار دهیم موجبات تضییع شدید حقوق محکوم‌علیه را فراهم نماید. لذا این مرجع را در این خصوص ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم¬علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است و در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم¬علیه دسترسی نباشد، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می‌رسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)  بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکه‌ها و توقیف ملک محکوم علیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکوم‌له، قیمت سکه‌ها تغییر کند، ملاک، قیمت یوم الاداء است و محکوم‌علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می‌شود.

مطلب مرتبط :  آیا زوجه میتواند در دفترخانه طلاق با بذل قسمتی از مهریه خود طلاق را بدون حضور زوجه و به صورت خلع اجراء و ثبت نماید؟