تاریخ نظریه : 1399/02/06
شماره نظریه: 7/98/1928

استعلام:

در اجرای مادتین 1089 و1090 قانون مدنی چنانچه عقد نکاح باطل تشخیص و نزدیکی نیز واقع شود و زن جاهل به فساد نکاح باشد مستحق مهرالمثل دانسته شده است چنانچه زوجه به جای درخواست مهرالمثل دعوی مطالبه مهرالمسمی نماید دعوی وی قابلیت استماع و رسیدگی دارد یا نه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مهریه‌ تعیین¬شده برابر مواد 1089 و 1090 قانون مدنی، مهرالمسمی تلقی می‌شود و نه مهر‌المثل و لذا صرفاً در مواردی قابلیت مطالبه دارد که نکاح صحیح باشد. بنابراین در فرضی که در خصوص تعیین مهریه سازکار موضوع مواد یادشده مقرر شده باشد و به لحاظ بطلان نکاح و وقوع نزدیکی و جهل زن به فساد نکاح، وی مستحق مهرالمثل تشخیص داده شود، نمی‌تواند مهرالمسمی را مطالبه کند و دعوای وی با این عنوان قابلیت پذیرش ندارد؛ مگر آن‌که برابر عمومات نسبت به تغییر خواسته از مهر‌المسمی به مهر‌المثل اقدام کند.

مطلب مرتبط :  انصراف زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه