تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۹۰

استعلام:

نظر به اینکه در فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی در باب تعیین مهر مواد ۱۰۷۸ الی ۱۰۸۷ انواع مهریه و شرایط آن را قید نموده است ولی قانونگذار از مهرالسنه سخنی به میان نیاورده است و فقط در کتب فقهی به آن اشاره شده است حال با عنایت به تعیین مهرالسنه در پرونده های مطروحه و مشکلات اجرایی آن و اینکه طبق نظر محترم مراجع و فقهای عالی‌قدر مهرالسنه به میزان پانصد درهم تعیین گردیده است لذا مستدعی است جهت رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه حقوقی و عملی میزان دقیق مهرالسنه و یا معادل ریالی آن را اعلام و این اجرا را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تفسیر میزان «مهر السنه» خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ثانیاً، بر اساس آنچه در پاسخ به استفتاءات فقهای عظام معاصر آمده است مهر السنه معادل ۱۲۵۰ گرم نقره مسکوک است. و بر اساس فتوای برخی کمی کمتر از ۱۲۵۰ گرم نقره است (۹۵/۱۱۹۷ گرم). با این حال برخی آن را معادل ۷۸۱۲۵/۱۷۵ گرم طلا دانسته¬اند.