تاریخ نظریه : 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1790

استعلام:

نظر به اینکه در فصل هفتم از کتاب هفتم قانون مدنی در باب تعیین مهر مواد 1078 الی 1087 انواع مهریه و شرایط آن را قید نموده است ولی قانونگذار از مهرالسنه سخنی به میان نیاورده است و فقط در کتب فقهی به آن اشاره شده است حال با عنایت به تعیین مهرالسنه در پرونده های مطروحه و مشکلات اجرایی آن و اینکه طبق نظر محترم مراجع و فقهای عالی‌قدر مهرالسنه به میزان پانصد درهم تعیین گردیده است لذا مستدعی است جهت رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه حقوقی و عملی میزان دقیق مهرالسنه و یا معادل ریالی آن را اعلام و این اجرا را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تفسیر میزان «مهر السنه» خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ثانیاً، بر اساس آنچه در پاسخ به استفتاءات فقهای عظام معاصر آمده است مهر السنه معادل 1250 گرم نقره مسکوک است. و بر اساس فتوای برخی کمی کمتر از 1250 گرم نقره است (95/1197 گرم). با این حال برخی آن را معادل 78125/175 گرم طلا دانسته¬اند.

مطلب مرتبط :  نمی توان مهریه را از حقوق وظیفه ای که متعلق به ورثه قانونی متوفی است، پرداخت نمود