تاریخ نظریه : 1398/12/14
شماره نظریه: 7/98/1904


استعلام:


فردی در سال 1363 با مهریه زوجه به مبلغ 20000 تومان مبادرت به عقد ازدواج دایم نموده است اما در سال های اخیر با تنظیم عقد‌نامه رسمی مبلغ مهریه را دویست عدد سکه بهار آزادی قرار داده است .پس ازفوت شوهر،زوجه دارایی زوج را به عنوان مهریه توقیف و تصاحب نموده و فرزندان دادخواست ابطال سند تقدیم کرده‌اند، آیامهریه سال ازدواج ملاک است یا مهریه قید شده در عقد نامه تنظیم شده دردفتر رسمی ازدواج؟ آیا مهریه قابل افزایش و کاهش می‌باشد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح به موجب سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر از جمله نکاح‌نامه عنوان مهریه ندارد؛، اما این افزایش، دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌‌تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج، اقامه دعوی کرده و این دعوی قابل استماع است هم‌چنین کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه امکان‌پذیر است.

مطلب مرتبط :  دعوای اعسار از پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟