تاریخ نظریه : 1398/09/03
شماره نظریه: 7/98/1303


استعلام:


احتراما در پرونده ای زوجه دادخواستی را به طرفیت زوج و پدر زوج به خواسته ی الزام به تحویل 150 مترزمین موضوع صداق و مهریه مطرح می‌نماید با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص می‌گردد که در زمین مذکور ملکی در 2 طبقه توسط زوج ساخته شده و در تصرف ایشان و پدر وی می‌باشد حال سوال آن است که آیا امکان محکومیت مشارالیها زوج و پدر ایشان به تحویل زمین مهریه به احداث اعیانی در آن وجود دارد یا آن که به لحاظ عدم امکان ایفای تعهد موضوع از مصادیق از مالیت افتادن مال موضوع مهریه ماده 1100 قانون مدنی می‌باشد./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که ملک موضوع مهریه زوجه توسط زوج ساخته شده و در تصرف زوج و پدر وی می‌باشد، اولا، مهرالمسمی فاقد مالیت نبوده تا مشمول حکم مقرر در ماده 1100 قانون مدنی قرار گیرد؛ ثانیا، با عنایت به حکم مقرر در مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی، محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال، امری استثنایی و خلاف اصل است و صرفا در موارد مصرح قانونی جایز است و فرض سؤال از جمله این موارد خارج است. ثالثا،تلف مال از جمله موضوع ماده 1084 قانون مدنی در صورتی مصداق می‌یابد که مال مورد ادعا (عین معین) از بین رفته باشد؛ این در حالی است که در موضوع استعلام ملک موجود است؛ هرچند در آن ساخت و ساز صورت گرفته است./

مطلب مرتبط :  مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث اجرایی در وصول مهریه