تاریخ نظریه : 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/546


استعلام:


نظر به اینکه از ابتدای سال 1396 بر مبنای ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم مراجعه زوجه بابت مهریه به ادارات ثبت بوده و وفق ماده مذکور پس از سیر مراحل طولی باید به دادگاه مراجعه نمایند لذا چنانچه زوجه بدواً به اداره ثبت مراجعه نماید و قبل از انقضاء مهلت 2 ماهه در آن مرجع اعلام انصراف نماید و پس از گذشت دو ماه به دادگاه مراجعه نموده و طرح دادخواست نماید انصراف قبل از دو ماه و طرح دعوی بعد از 2 ماه  دادگاه با چه تکلیفی مواجه است و آیا می‌تواند رسیدگی کند یا قرار عدم استماع باید صادر شود و یا تصمیم دیگری باید اتخاذ نماید..


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مفهوم ذیل بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113 یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود.

مطلب مرتبط :  منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود‌ که محل سکونت او باشد