تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۴۶


استعلام:


نظر به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۶ بر مبنای ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم مراجعه زوجه بابت مهریه به ادارات ثبت بوده و وفق ماده مذکور پس از سیر مراحل طولی باید به دادگاه مراجعه نمایند لذا چنانچه زوجه بدواً به اداره ثبت مراجعه نماید و قبل از انقضاء مهلت ۲ ماهه در آن مرجع اعلام انصراف نماید و پس از گذشت دو ماه به دادگاه مراجعه نموده و طرح دادخواست نماید انصراف قبل از دو ماه و طرح دعوی بعد از ۲ ماه  دادگاه با چه تکلیفی مواجه است و آیا می‌تواند رسیدگی کند یا قرار عدم استماع باید صادر شود و یا تصمیم دیگری باید اتخاذ نماید..


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مفهوم ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود.