تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰۰۵


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 طیق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۴ چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تعیین شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعییین می­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین، در فرض سؤال که زوجین راجع به نحوه محاسبه و پرداخت مهریه توافق خاصی نکرده اند، موضوع تابع تبصره یادشده است و صرف این که مطالبه مهریه چند سال بعد از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته، مانع از اجرای حکم مقرر در تبصره مذکور نیست