تاریخ نظریه : 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3005


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 طیق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1374 چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تعیین شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعییین می­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین، در فرض سؤال که زوجین راجع به نحوه محاسبه و پرداخت مهریه توافق خاصی نکرده اند، موضوع تابع تبصره یادشده است و صرف این که مطالبه مهریه چند سال بعد از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته، مانع از اجرای حکم مقرر در تبصره مذکور نیست

مطلب مرتبط :  آیا زوجه پس از طلاق نیز میتواند در محل سکونت خود دعوی مطالبه مهریه منقول تقدیم نماید؟