تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۷۸


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با توجه به مواد ۱۱۸۰، ۱۱۸۳ و ۱۱۸۴ قانون مدنی، ولی قهری نماینده قانونی مولی‌علیه است و طبق ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که برخی از اولیای‌دم، صغیر باشند ” ولیّ آنان با رعایت مصلحت‌شان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد… ” توجه قانون‌گذار به موضوع رعایت غبطه و مصلحت صغار در ماده اخیرالذکر تأکیدی است در جهت تکلیف ولی قهری در احراز غبطه و مصلحت صغیر و این به معنی احراز آن (احراز غبطه مصلحت صغیر) از طرف مرجع قضایی نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سؤال که ولی قهری غبطه و مصلحت صغار را در اعلام رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود.

ب- در فرضی که با گذشت اولیای‌دم از قصاص قاتل، به مال یا حقی مصالحه گردیده، با عنایت به تبصره ماده ۴۵۲ قانون یادشده و مواد ۸۶۸ الی ۸۷۱ قانون مدنی، دیون متوفی از جمله مهریه زوجه متوفی به درخواست وی یا وراث یا قائم مقام قانونی مشارالیها قابل استیفاء است.