تاریخ نظریه : 1398/02/31
شماره نظریه: 7/98/203


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-با توجه به رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 22/5/87 هیأت عمومی دیوانعالی کشور عسرت زوج در پرداخت مهریه مسقط حق حبس زوجه نمی‌باشد.

2- چنانچه زوجه به استناد ماده 1085 قانون مدنی با استفاده از حق حبس تمکین نمی‌کند، الزام وی به تمکین فاقد وجاهت قانونی است و دادخواست زوج دائر بر صدور اذن به ازدواج مجدد بر این اساس قابلیت پذیرش ندارد.

مطلب مرتبط :  توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است