تاریخ نظریه : 1397/12/14
شماره نظریه: 7/97/2478

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که زوجه موقت طلب خود بابت مهریه را به زوج بخشیده است، موضوع مشمول ماده 806 قانون مدنی است و رجوع به آن قانوناً امکان­پذیر نیست؛ لذا پرسش­های مطرح شده بعدی مبتنی بر امکان رجوع نیز موضوعاً منتفی است.

مطلب مرتبط :  آیا دادگاه می‌تواند دستور ممنوع‌الخروجی صادره از اداره ثبت را لغو کند؟