تاریخ نظریه : 1397/12/12
شماره نظریه: 7/97/2388

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه با تحقق عقد نکاح، مالک مهریه و مستحق دریافت آن است و از سوی دیگر فسخ بعد از دخول با لحاظ ماده 1101 قانون مدنی صرف­نظر از آن که از سوی کدام یک از زوجین و به چه علتی درخواست شده باشد، اثری در خصوص مهریه ندارد و اصولاً فسخ اثر قهقرایی ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، زوجه مستحق مهرالمسمی می­باشد. شایسته ذکر است در صورتی که نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد، متضرر از تدلیس، از باب مسئولیت مدنی می­تواند به تدلیس کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید و تشخیص میزان خسارت پس از انجام رسیدگی و حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

2- صرف­نظر از آن که با لحاظ پاسخ بند 1، این پرسش منتفی می­باشد، به نظر پرسش ناظر به مصداق خاص است و پاسخ­گویی به آن، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

مطلب مرتبط :  عدم امکان توقیف ملک صلح شده به دیگری بابت مهریه