تاریخ نظریه : 1397/11/27
شماره نظریه: 7/97/1573

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

در فرض سؤال که بعد از درخواست تقسیم ترکه از سوی یکی از ورثه زوجه متوفی با ارائه لایحه ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را نموده است، اولاً  احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبی است. بنابراین در فرض سؤال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست. ثانیاً با توجه به مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و 225، 226و 267 قانون امور حسبی، در فرض سؤال اگر دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است، به نظر می رسد نمی تواند ترکه را تقسیم نماید و صدر ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رسد ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند

مطلب مرتبط :  آیا رضایت عمل زناشویی بعد از عقد ولو اجباری موجب نفوذ عقد می‌باشد؟