تاریخ نظریه : 1397/08/01
شماره نظریه: 7/97/2226


استعلام:


در پرونده ای زوجه مهریه خود را که شامل14 سکه بهار آزادی و حفظ کل قرآن مجید می باشد مطالبه نموده است خواهشمند است در مورد حفظ کل قرآن مجید تو ضیح دهید. 1-خواسته مالی است یا غیرمالی؟ 2-آیا چنین مهریه صحیح می باشد یا خیر؟ 3-در صورت که چنین مهریه ای صحیح باشد نحوه اجرای آن در اجرا احکام چنین خواهد بود و در صورت امتناع زوج از حفظ قرآن اجرای احکام چه تکلیفی دارد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که مهریه زوجه عبارت است از تعدادی سکه بهار آزادی و حفظ قرآن مجید توسط زوج، درخصوص تکلیف دادگاه در مورد مطالبه قسمت اخیر مهریه مذکور از سوی زوجه، اعلام می دارد: اولاً- ماده 1100 قانون مدنی ناظر به حالتی است که مهریه کلاً مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد، در حالیکه در موضوع مطروحه، قسمت های دیگر مهریه مالیت داشته و قابلیت تملک آن را نمی توان مورد تردید قرار داد. ثانیاً- با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که مقرر داشته:« هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می توان مهر قرار داد»، در فرض استعلام قسمتی از مهریه که ناظر بر حفظ قرآن مجید است، قابلیت مطالبه از سوی زوجه را ندارد.

مطلب مرتبط :  تبدیل طلاق رجعی به خلع در دفتر ثبت طلاق