تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۲۲۶


استعلام:


در پرونده ای زوجه مهریه خود را که شامل۱۴ سکه بهار آزادی و حفظ کل قرآن مجید می باشد مطالبه نموده است خواهشمند است در مورد حفظ کل قرآن مجید تو ضیح دهید. ۱-خواسته مالی است یا غیرمالی؟ ۲-آیا چنین مهریه صحیح می باشد یا خیر؟ ۳-در صورت که چنین مهریه ای صحیح باشد نحوه اجرای آن در اجرا احکام چنین خواهد بود و در صورت امتناع زوج از حفظ قرآن اجرای احکام چه تکلیفی دارد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که مهریه زوجه عبارت است از تعدادی سکه بهار آزادی و حفظ قرآن مجید توسط زوج، درخصوص تکلیف دادگاه در مورد مطالبه قسمت اخیر مهریه مذکور از سوی زوجه، اعلام می دارد: اولاً- ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی ناظر به حالتی است که مهریه کلاً مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد، در حالیکه در موضوع مطروحه، قسمت های دیگر مهریه مالیت داشته و قابلیت تملک آن را نمی توان مورد تردید قرار داد. ثانیاً- با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که مقرر داشته:« هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می توان مهر قرار داد»، در فرض استعلام قسمتی از مهریه که ناظر بر حفظ قرآن مجید است، قابلیت مطالبه از سوی زوجه را ندارد.