تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۰۷۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 استنباط از مفاد عقدنامه با توجه به عرف رایج در جامعه و ذکر سکه در عقدنامه، هرچند قیمت آن تعیین شده است، مهریه سکه می‌باشد علی‌الخصوص اینکه قیمت سکه متغیر است.