تاریخ نظریه : 1397/04/24
شماره نظریه: 7/97/1078

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 استنباط از مفاد عقدنامه با توجه به عرف رایج در جامعه و ذکر سکه در عقدنامه، هرچند قیمت آن تعیین شده است، مهریه سکه می‌باشد علی‌الخصوص اینکه قیمت سکه متغیر است.

مطلب مرتبط :  سپردن کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به؛ مانع بازداشت محکوم علیه