تاریخ نظریه : 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/269


استعلام:


با توجه به صراحت ماده 8 قانون نحوه محکومیتهای مالی که ذکر نموده مدیون باید شهادت نامه کتبی حداقل دو نفر را به مدتی که بتوانند و به دنبال آن ماده 9 نیز درخصوص شاهد مطالبی بیان نموده و با توجه به صراحت بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص اعسار از پرداخت مهریه یا هر محکوم بهی آیا دو شاهدی که در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ذکر شده می تواند دو زن باشد یا حتما باید رعایت بند ب ماده. 230 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص اعسار از پرداخت مهریه یا هر محکوم بهی آیا دو شاهدی که در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ذکر شده می تواند دو زن باشد یا حتما باید رعایت بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی انجام گردد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قبلا طی نظریه 7/93/1949 در شماره پرونده 1327-93-93 خلاصه نویسی شده است مطابق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار غیر مالی محسوب می شود، بنابراین، این ادعا نیز مانند سایر دعاوی غیرمالی، مشمول اطلاق بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بوده و با گواهی دو مرد قابل اثبات است و هرگاه شهادت نامه به امضای دو زن برسد، گرچه حکم شکلی مقرر در ماده 9 قانون صدرالذکر رعایت شده و دعوا قابل استماع است، اما اگر دادگاه بخواهد صرفاً بر اساس شهادت شهود رأی دهد، باید مقررات مربوط به شرایط شهود مقرر در بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی در امور مدنی را لحاظ کند.

مطلب مرتبط :  آیا رضایت عمل زناشویی بعد از عقد ولو اجباری موجب نفوذ عقد می‌باشد؟