تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۷۱


استعلام:


۱-چنانچه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد آیا زوجه استحقاق دریافت مهریه را دارد یا خیر؟ ۲-در صورتی که مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده باشد و محکومٌ¬له تقاضای اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی را کرده باشد آیا با توجه به ذکر عندالاستطاعه اعمال ماده ۳ قانونی می-باشد یا خیر؟ با این توضیح که بعضی همکاران معتقدند چون مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده زوجه باید  استطاعت مرد را در توان پرداخت یا معرفی اموال او ثابت نماید و اگر زن نتواند مالی معرفی کند حبس زوج جایز نیست و در مقابل عده ای معتقدند چون به هر حال زوج محکوم به پرداخت گردیده است عندالاستطاعه ذکر شدن مهریه در سند نکاحیه مانع از اعمال ماده ۳ نیست چراکه اعمال ماده ۳ مربوط به مدیونی است که از ادای دین استنکاف می¬ورزد و اعسار ایشان ثابت نگردیده و چه بسا شخصی مهریه او به صورت عندالاستطاعه ذکر شده باشد اما با وجود توان مالی نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به فرض استعلام مبنی بر اینکه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شده و دخول هم صورت گرفته، مستنبط از مفاد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی (مفهوم مخالف)، زوجه استحقاق دریافت کل مهریه را دارد و متضرر از تدلیس، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند به تدلیس‌کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید. ۲- در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سندنکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن، از جمله اعمال مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده ۷ قانون یادشده باید لحاظ شود.