تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
شماره نظریه: ۲۱۸۲/۹۶/۷


استعلام:


با عنایت به ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که بر اساس ماده ۲۲۷ قانون پنج ساله پنجم مصوب ۱۳۸۹ تمدید شده است در خصوص وصول مهریه بیان داشته است: چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. حال با توجه به مراتب فوق و اینکه براساس قانون برنامه پنج ساله ششم در خصوص تمدید و یا اجرای ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم و همچنین ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ قانون مذکور برنامه پنج ساله ششم ساکت می باشد آیا کماکان می توان در صورتی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود محکوم علیه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف نمود یا خیر.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۹۴، تا پایان سال ۱۳۹۵ و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، و سپس به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای این دوره نیز تنفیذ شده است. بنابراین، کماکان در صورتی که تا قبل از اخذ محکوم¬به، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.