تاریخ نظریه : 1396/06/04
شماره نظریه: 1228/96/7


استعلام:


احتراما پرونده مطالبه مهریه ای در این شعبه مطرح می باشد و مهریه در زمان وقوع عقد سال 1382عبارت از 200 قطعه سکه طلای بهار آزادی به انضمام یکصد میلیون ریال وجه نقد بوده و به موجب سند عادی جداگانه ای سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی به ازاء یکصد میلیون ریال وجه نقد نیز مهریه قرار داده شده که زوجه نیز نسبت به یکصد میلیون ریال با توجه به اینکه معوض آن را یعنی سه دانگ منزل به نام خود انتقال داده اقدامی به عمل نیاورده است در حال حاضر آیا ملاک محاسبه قیمت 110 سکه موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده با ارزش شش دانگ منزل زمان وقوع عقد بوده یا باید قیمت فعلی سکه و منزل محاسبه و لحاظ شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، هرگاه در گذشته با توافق طرفین یا از طریق اجرای احکام مدنی در قبال بخشی از مهریه که وجه نقد است، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول داده شده باشد، زمان تأدیه مابه ازاء، زمان ادای آن بخش از مهریه تلقی و در همان زمان ذمه محکوم‌علیه نسبت به آن قسمت از مهریه بری‌ء می‌شود و برای احتساب 110 سکه یا معادل آن موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، قیمت مالی که به عنوان ما به ازاء بخشی از مهریه داده شده است، ملاک نمی‌باشد؛ بلکه ملاک احتساب، قیمت سکه در زمان ادای بخشی از مهریه (وجه نقد) است، به عنوان مثال اگر در سال 1380 مبلغ پنج میلیون تومان از مهریه به هر ترتیب (اعم از آنکه با پرداخت وجه نقد یا معادل آن از مال دیگر) داده شده باشد، باید محاسبه کرد که در سال 1380 قیمت سکه چه مقدار بوده است و پنج میلیون تومان در آن زمان معادل چند سکه بوده است.

مطلب مرتبط :  هزينه دادرسي؛ بر اساس مبلغ خواسته (مهريه به نرخ روز)