تاریخ نظریه : 1396/05/29
شماره نظریه: 1192/96/7

استعلام:

با توجه به تبصره ماده 1082 قانون مدنی و محاسبه مهریه به نرخ روز در پرونده مطالبه مهریه به میزان یکصد میلیون ریال با احتساب به نرخ روز 1 – مبنای محاسبه و اخذ هزینه دادرسی میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه خواهد بود یا مبلغ محاسبه شده به نرخ روز در زمان تقدیم دادخواست ؟ چنانچه اعتقاد داشته باشیم هزینه دادرسی بر مبنای مهریه مندرج در سند نکاحیه اخذ خواهد شد با توجه به تفاوت رقم مهریه در صورت احتساب به نرخ روز و در زمان اجرا و عدم پرداخت هزینه دادرسی بر این مبنا تکلیف اخذ با بقی هزینه دادرسی چه خواهد بود؟ 2- اساسا در دعوی مطالبه مهریه که وجه نقد می باشد ملاک و معیار تعیین صلاحیت مهریه قید شده در سند نکاحیه می باشد یا مبلغ محاسبه بر اساس نرخ روز در زمان تقدیم دادخواست چنانچه بیش از دویست میلیون ریال باشد دادگاه خانواده صالح خواهد بود در کمتر از نصاب مذکور شورای حل اختلاف ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید، هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته (مهریه به نرخ روز) محاسبه و وصول گردد. 2- اولاً با عنایت به بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی به دعوای مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» این ماده، در صورتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نباشد؛ بنابراین، شوراهای مزبور در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعوای مارّالذکر را دارند که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. ثانیاً همانگونه که از پاسخ سؤال نخست مشخص است، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز ملاک و معیار صلاحیت، مهریه به نرخ روز می‌باشد.

مطلب مرتبط :  طلاق و مهریه: از مسائل راجع به احوال شخصیه