تاریخ نظریه : 1396/05/15
شماره نظریه: 1094/96/7

استعلام:

برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می¬داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای مؤجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد . 1-آیا چنین تفسیری از ماده 1085 ق.م صحیح است یا خیر؟ 2-آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می¬نماید؟ 3-در مهریه به تعداد چند سکه طلا با توجه به بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی نحوه تقدیم خواست و ابطال تمبر چگونه است؟آیا الزام زوجه به ابطال تمبر بر اساس قیمت واقعی سکه قانونی است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2- اولاً حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی‌کند. ثانیاً سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی‌شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثاً- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی‌گردد. 3-برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا…

مطلب مرتبط :  آیا باید حتما خواسته تقویم شود؟