تاریخ نظریه : 1396/03/22
شماره نظریه: 674/96/7

استعلام:

کاهش ارزش ثمن در معاملات اموال غیر منقول مانند زمین و یا ساختمان چگونه سنجیده می شود؟ 1- آیا ثمن معامله با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مانند مهریه و چک محاسبه و حکم به پرداخت ما به التفاوت می شود ؟یا اینکه با تعیین کارشناس قیمت فعلی مبیع برآورد و ما به التفاوت آن با میزان ثمن معامله علاوه بر ثمن معامله مورد حکم قرار می گیرد نیک مستحضرید که تفاوت دو رویه مذکور با توجه به نوسانات قیمتها  گاهاً خیلی فاحش و قابل توجه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوط ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

مطلب مرتبط :  استحقاق تمام مهریه در صورت نزدیکی از دبر