تاریخ نظریه : 1396/02/12
شماره نظریه: 7/96/311

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- خسارت تأخیر تأدیه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم­علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی­شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می­شود.

ثانیاً- با عنایت به شرط تمکن مذکور در ماده 522 فوق‌الذکر، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مهریه تا زمان صدور حکم اولیه دایر بر اعسار یا تقسیط محکومٌ به محاسبه می‌شود. پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌گردد.

مطلب مرتبط :  در فرض غیر مدخوله بودن زوجه، طلاق از نوع بائن است