تاریخ نظریه : 1396/02/12
شماره نظریه: 311/96/7

استعلام:

درخصوص موضوع خسارت تأخیر درخصوص پرونده های چک و مهریه آیا پس از صدور حکم اعسار و تقسیط خسارت تأخیر کماکان باید محاسبه گردد یا خیر و نحوه محاسبه آن چگونه است آیا اقساط پرداختی باید از اصل بدهی کسر شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- خسارت تأخیر تأدیه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود. ثانیاً- با عنایت به شرط تمکن مذکور در ماده 522 فوق‌الذکر، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مهریه تا زمان صدور حکم اولیه دایر بر اعسار یا تقسیط محکومٌ به محاسبه می‌شود. پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌گردد.

مطلب مرتبط :  توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است