تاریخ نظریه : 1395/11/05
شماره نظریه: 2829/95/7

استعلام:

5-زوجه به استناد شروط ضمن العقد نکاح دادخواست طلاق تقدیم دادگاه می¬نماید پیرو خواسته خواهان دادگاه بدوی اقدام به صدور طلاق رجعی نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً رأی بدوی را مبنی بر طلاق رجعی به استناد تحقق شروط ضمن عقد با توجه وکالت زن در طلاق مستنداً به بند «ب» عقدنامه تایید می¬نماید آیا با توجه به اینکه طلاق در دادنامه بدوی و تجدیدنظر به صورت رجعی صادر گردیده است آیا با این وصف زوجه می¬تواند در دفترخانه طلاق با بذل قسمتی از مهریه خود طلاق را بدون حضور زوجه و به صورت خلع اجراء و ثبت نماید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند ب شروط ضمن عقد نکاح که مقرر شده است «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید»، هرگاه زوجه پیش از تصمیم دادگاه و در مرحله رسیدگی، نوع طلاق را انتخاب کند و بر اساس این انتخاب، دادگاه اتخاذ کرده باشد، در مرحله اجرا نمی‌تواند با بذل تمام یا بخشی از مهریه، نوع طلاق را تغییر دهد./الف

مطلب مرتبط :  مطالبه مهریه مستند به سند رسمی بدواً باید از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام شود