تاریخ نظریه : 1395/11/05
شماره نظریه: 2824/95/7

استعلام:

1-موارد و مصادیق وصول درآمد حاصل از طرح پرونده¬های غیر کیفری مالی موضوع ردیف 140148ردیف اول جدول شماره16 قانون بودجه سال95 به مبلغ یکصد هزار ریال به وضوح مشخص نیست آیا این مبلغ مربوط به کلیه دادخواست¬های مالی با هر میزان خواسته می¬باشد و اینکه آیا پرونده¬های مالی خانواده¬ها همانند مهریه و نفقه نیز مشمول این موضوع می¬گردد. 2-طبق ردیف 19 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95  هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان¬عالی کشور مبلغ سیصد هزار ریال می¬باشد آیا مبلغ هزینه اعتراض به قرارهایی که در دادسرا نیز مطرح می¬شود مانند قرار منع تعقیب کیفری و.. نیز سیصد هزار ریال می¬باشد یا خیر؟ 3-طبق ردیف 19جدول شماره16 قانون بودجه سال95 تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقررمبلغ 000/50 ریال اخذ گردد یعنی آیا به ازای هر پرونده کیفری و پرونده حقوقی مبلغ فوق به عنوان ورودی در مرحله دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر دریافت گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-ردیف 140148 مذکور در استعلام در جدول شماره 16 موضوع جدول 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/1395 ملاحظه نشد. 2-در قوانین لازم¬الاجرای کنونی مانند ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز سوابق تقنینی و به طور کلی فرهنگ حقوقی، برای «اعتراض» به قرارهای نهایی دادسرا اطلاق «درخواست تجدیدنظر» نشده است. بنابراین، هزینه مقرر در بند 16 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 که عبارت «درخواست تجدیدنظر» در آن به کار رفته و در جداول پیوست بودجه از جمله جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 بودجه سال 1395، همین عبارت عیناً تکرار و فقط مبلغ آن تغییر یافته است، منصرف از اعتراض به قرارهای دادسرا در دادگاه می¬باشد. 3-در جدول شماره 16 موضوع جدول 5 پیوست قانون بودجه 1395 تعرفه هر شکایت کیفری 000/50 ریال تعیین شده است و برای درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی به غیر از این حقوق مقرر مبلغ 000/50 ریال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، در شکایت کیفری علاوه بر مبلغ 000/50 ریال که باید به عنوان تعرفه شکایت کیفری پرداخت شود، مبلغ 000/50 ریال نیز به عنوان هزینه درخواست تعقیب کیفری جمعاً به مبلغ 000/100 ریال باید پرداخت شود در موارد تقدیم دادخواست نیز مبلغ 000/50 ریال، علاوه بر حقوق مقرر، دریافت می¬شود./

مطلب مرتبط :  شکایت بابت رابطه نامشروع از همسر سابق