تاریخ نظریه : 1395/10/27
شماره نظریه: 2745/95/7

استعلام:

در پرونده¬ایی شخص زوجه مطالبه 800 سکه مهریه خود را نموده است که در اثنا رسیدگی به واسطه قرار تأمین خواسته از وی به قیمت دویست میلیون تومان تأمین و توقیف شده مهریه صادر و زوج محکوم به پرداخت آن شده مجدداً زوج بعد از قطعیت اگر اصداری و درخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم و مهریه ایشان بدین نحو که 30 سکه به عنوان پیش پرداخت و مابقی را شده یک سکه پرداخت نماید حال با توجه به قانون حمایت خانواده که دانسته تامیزان110 سکه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی گردیده و با توجه به اینکه مهریه زوجه تا میزان دویست سکه وصول گردیده آیا در صورت مجرم پیش قسط مهریه30 سکه یا اقساط ماهانه می¬توان وی را چاپ نمود یا خیر.

(خطاهای نگارشی متن استعلام مربوط به سایت دادفر نیست)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون و یا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید.

مطلب مرتبط :  سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی‌شود و مسقط حق حبس زوجه نیست