تاریخ نظریه : 1395/10/25
شماره نظریه: 2724/95/7

استعلام:

با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1395 تشکیل دادگاه خانواده و ابلاغ خاص قضات محترم آیا حضور قاضی محترم مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی به پرونده ها اعم از طلاقهای یک طرفه، توافقی ، مهریه اعسار از پرداخت یک جای مهریه ، اعتراض ثالث، واخواهی، رد دادخواست و امور حسبی لازم است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند صدر ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391، رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقیّد به حضور قاضی مشاورکرده است، ولی باتوجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفاً درخصوص دعاوی، مفید آثار، قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی می¬باشد./

مطلب مرتبط :  منظور از عبارت حداکثر مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده