تاریخ نظریه : 1395/08/29
شماره نظریه: 2174/95/7

استعلام:

چنانچه زوج محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و در مرحله اجرا نیز باشد قبل از مطالبه مهریه توسط زوجه زوج ملکی داشته با وکالت فروش آن را به دیگری داده است اما تا زمان اجرا مهریه وکیل یاد شده اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و مالکیت ملک به نام زوج می باشد آیا با توجه به شرایط فوق می توان ملک محکوم علیه زوج را به نفع زوجه پس از رعایت شأن زوج به مزایده گذاشت؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که محکوم‌علیه ملکی داشته و با وکالت فروش، آن را به دیگری داده است، اما تا زمان اجرای حکم، وکیل یاد شده اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و مالکیت ملک به نام محکوم‌علیه می‌باشد، با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته می شود و وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیر منقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛  بنابراین ملک موردنظر با شرایط مذکور در زمان اجرای مهریه، جزء اموال زوج محسوب و برابر مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می تواند به توقیف ملک اعتراض نماید و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی می کند./

مطلب مرتبط :  عدم امکان بازداشت زوج به جهت مهریه بالای صد و ده سکه