تاریخ نظریه : 1395/08/04
شماره نظریه: 1828/95/7

استعلام:

با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده که حد اقل 4 سال سابقه و تأهل رابرای قضات دادگاه خانوده مقرر کرده است اگر در حوزه قضایی شهرستانی دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا برای رسیدگی دادرس به پرونده های خانواده نیاز به ابلاغ خاصی و سابقه فوق الذکر می باشد یا خیر؟ و همچنین آیا قضات شورا که فاقد سابقه فوق می باشند حق رسیدگی به دعاوی نفقه و مهریه و جهیزیه تا نصاب مقرر در شورا را طبق بند ج ماده 4  قانون شوراهای حل اختلاف دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-آنچه که در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی می‌باشد که دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون یاد شده تشکیل شود؛ ولی تا زمانی که دادگاههای خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نگردیده است، برای قضات دادگاههای فعلی که کماکان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می¬نمایند، وجود شروط مذکور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامی نیست. 2- برای قضات شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 شرایط خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است و شرایط مقرر در ماده 3 قانون حمایت خانواده 1391 منصرف از شوراهای حل اختلاف است./

مطلب مرتبط :  رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه خانواده