تاریخ نظریه : 1395/07/28
شماره نظریه: 1779/95/7

استعلام:

1-احتراماً جائیکه اخطاریه خوانده برنگشته است دادگاه مجاز به رسیدگی می¬باشد که از خواهان تحقیق و وقت مراجعه تعیین کند تا رسیدن اخطاریه خوانده یا خیر؟ باید چون موجبات رسیدگی فراهم رسیدگی فراهم نیست وقت مراجعه را تجدید کند؟ 2-پرونده طلاق غیرتوافقی است دادگاه رسیدگی کرده چند جلسه برگزار شده قرار داوری صادر شده داوران معرفی شدند نظر دادند لاکن در اثناء رسیدگی طرفین بر طلاق توافق می¬کنند آیا نیاز به مشاوره می¬باشد یا خیر؟ چون از اول طلاق غیرتوافقی بوده و داوران نظر دادند نیاز به مشاوره نیست؟ 3-اگر زوجه آمدند دادخواست قرار تأمین دادند برای مهریه قرار تأمین صادر شد اموال توقیف شد لاکن طبق ماده 112 باید تا10 روز دادخواست مطالبه مهریه بدهند دادخواست نداند بهردلیل لاکن از طریق اجرائیه ثبت مهریه مطالبه کردند گواهی از ثبت آوردند اگر این جا خوانده مدعی شدند که چون نسبت به اصل خواسته دادخواست در این دادگاه ندارند باید از قرار تأمین رفع اثر شود آیا باید رفع اثرگردد؟ یا گواهی مطالبه مهریه از ثبت به جای دادخواست به دادگاه کفایت می¬کند./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-با توجه به مقررات فصل سوم قانون آئین دادرسی در امور مدنی در باب جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی تشکیل جلسه دادرسی منوط به ابلاغ وقت به طرفین وفق ترتیبات راجع به ابلاغ است. بنابراین، چنانچه در وقت رسیدگی اخطاریه خوانده از مرجع ابلاغ اعاده نشده و شخص خوانده یا وکیل وی نیز حاضر نشده یا لایحه نفرستاده باشد، قانوناً موجبات رسیدگی فراهم نیست و دادگاه مکلف است به لحاظ عدم اعاده اخطاریه خوانده از مرجع  ابلاغ و معلوم نبودن ابلاغ آن به وی وقت رسیدگی را تجدید نماید و موجب قانونی برای ورود به رسیدگی و اخذ توضیحات از خواهان نیست. 2-در فرض سوال که پرونده درخواست طلاق غیر توافقی بوده است، لکن در جریان رسیدگی طرفین بر طلاق توافق می کنند، با توجه به اطلاق ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده ضروری است ولو اینکه قبلاً در جریان رسیدگی به طلاق غیر توافقی، موضوع به داوری ارجاع شده باشد. 3-با توجه به ماده 112 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، اگر زوجه بدواً اقدام به درخواست تأمین خواسته نسبت به مهریه نموده و قرار تأمین خواسته صادر شده ولی تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوی درخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می نماید و درخواست صدور اجرائیه از ثبت نسبت به مهریه و ارائه گواهی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، مانعی برای لغو تأمین به درخواست زوج نمی باشد./

مطلب مرتبط :  تکلیف مهریه در موردی که دختر باکره با اذن دادگاه ازدواج میکند