تاریخ نظریه : 1395/07/04
شماره نظریه: 1560/95/7

استعلام:

همچنان که مستحضرید دادگاه بایستی در صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 53 در مورد امور راجع به فرزندان و در خصوص امورمالی اتخاذ تصمیم نماید حال اگر دادگاه در مورد امور مالی زوجه تصمیم گرفت و تعیین تکلیف کرد با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91  آیا زوجه می تواند بدون تقدیم دادخواست جداگانه و متعاقب آن صدور اجرائیه از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به دریافت حقوق مالی خود که در رأی طلاق ذکر شده است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه چه خوانده دادخواست طلاق باشد چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق، می¬تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد دادنامه مربوطه را نماید. 2-شرط صدور اجرائیه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی  طلاق ثبت نشود، امکان صدور اجرائیه بر اساس ذیل ماده 29 یاد شده، وجود ندارد مگر آن که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد،حکمی صادر شده باشد./الف

مطلب مرتبط :  انتقال مال به دیگری توسط زوج پس از مطالبه ی مهریه