تاریخ نظریه : 1395/06/07
شماره نظریه: 1333/95/7

استعلام:

1-مردی همسر خود را به قتل رسانده و حکم قصاص برای وی صادر گردیده اولیای دم که مادر و پدر مقتول هستند تقاضای اجرای قصاص را دارند اما قادر به پرداخت تفاضل دیه نیستند از طرفی علیه محکومٌ¬علیه جهت دریافت مهریه مقتول دعوای حقوقی طرح و نامبرده را محکوم و از اجرای احکام مدنی در این خصوص اجراییه صادر شده است هم اکنون اولیای دم تقاضای تهاتر مهریه مقتول را با تفاضل دیه مطرح نموده¬اند آیا با توجه به عدم  رضایت محکوم به انجام تهاتر قهری و در نتیجه اجرا ی قصاص وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 430 قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است. بنابراین، در فرض سؤال احتساب مهریه مورد مطالبه اولیای دم از قاتل که راجع به آن حکم قطعی نیز صادر شده است به عنوان فاضل دیه موافق قانون است و رضایت مرتکب شرط نیست.

مطلب مرتبط :  انصراف زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه