تاریخ نظریه : 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1323

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین، در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (بجز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی) است؛ فلذا در تفسیر آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود. بنابراین امتیاز مذکور که صرفاً شامل زوجه و مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل فرزند، برای طرح دعوا علیه پدرش نمی گردد. همچنین دعوای مطالبه نفقه طفل حتی اگر از جانب زوجه طرح شود،‌ مشمول ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیست

مطلب مرتبط :  اعتراض ولی قهری به تصمیم دادگاه در خصوص احراز رشد